top of page

Aktualności i informacje

GRAFS zapewnia pewne wsparcie firmom działającym w branży poligraficznej. Staramy się być zawsze pomocnym i zaufanym partnerem. Poniżej prezentujemy  aktualności oraz ciekawe informacje związane z naszą firmą.

Przeniesienie drukarni PANORAMA S.C. do nowej siedziby.

W październiku zapadła decyzja o przeniesieniu maszyn drukujących oraz introligatorskich drukarni Panorama S.C. z Białegostoku. 

Grafs podejmuje się przemieszczenia części maszyn do nowej siedziby.

20.10.2017

Rozładunek i wprowadzenie na halę ma­szy­ny do cięcia laserowego w fir­mie INWEST-PRODUKT.

Ze względu na nasze doświadczenie podjęliśmy się rozładunku i wprowadzenia na halę maszyny do cięcia laserowego w firmie INWEST-PRODUKT.

7.01.2017

GRAFS in­sta­lu­je ma­szy­nę do przy­kle­ja­nia wy­klej­ki w fir­mie OPOLGRAF S.A.

W czerw­cu bie­żące­go ro­ku, w fir­mie Opol­graf S.A. z Opo­la, mia­ła miej­sce in­sta­la­cja ma­szyny

Glu­ema­tic Du­al do przy­kle­ja­nia wy­klej­ki z mo­żli­wo­ścią

in­ser­to­wa­nia.

21.06.2017

Regenerujemy wałki do czterech falcerek dla Norweskiej firmy Grafix Ferdiggjøring AS.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy mieliśmy przyjemność współpracować z norweską firmą Grafix Ferdiggjøring AS w zakresie regeneracji wałków falcerek.

1.06.2017

bottom of page