top of page

Aktualności i informacje

GRAFS zapewnia pewne wsparcie firmom działającym w branży poligraficznej. Jesteśmy zawsze pomocnym i zaufanym partnerem. Poniżej prezentujemy  aktualności oraz ciekawe informacje związane z naszą firmą.

Przeniesienie lini KOLBUS BF 511 z BZGraf S.A. do Drukarni PASAŻ z Krakowa!

08/02/2018

Za nami kolejny udany projekt. Tym razem przy współpracy z Andrzejem Michalkiewiczem przenieśliśmy linię do produkcji książek w oprawie twardej KOLBUS BF 511. Demontaż: BZGraf S.A. Białystok, Montaż: Drukarnia Pasaż Kraków.

Drukarnia Pasaż do tej pory posiadała linię do oprawy twardej marki STAHL jednak linia KOLBUSA w znaczny sposób podniesie jakość oraz wydajność produkcji. 

Na zdjęciu od lewej: Wojciech Żyłkowski GRAFS, Andrzej Machaj współwłaściciel PASAŻ Sp. z o.o., Andrzej Michalkiewicz BZGraf S.A., Paweł Żyłkowski GRAFS.

Przeniesienie drukarni PANORAMA S.C. do nowej siedziby.

19/10/2017

W październiku zapadła decyzja o przeniesieniu maszyn drukujących oraz introligatorskich drukarni Panorama S.C. z Białegostoku. Podjęliśmy się przemieszczenia większości maszyn do nowej siedziby. W skład przeniesionych przez naszą firmę maszyn weszły: dwie krajarki Polar 92, falcerka, linia zbierająca, laminator, grafopress, tygiel oraz maszyna drukująca KBA Rapida 72K.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w zmianie miejsca pracy drukarni Panorama oraz tym samym przyczynić się do jej rozwoju. 

Instalacja maszyny GLUEMATIC DUAL w firmie OPOLGRAF S.A.

02/06/2017

W czerw­cu bie­żące­go ro­ku, w fir­mie Opol­graf S.A. z Opo­la, mia­ła miej­sce in­sta­la­cja ma­szyny Glu­ema­tic Du­al do przy­kle­ja­nia wy­klej­ki z mo­żli­wo­ścią in­ser­to­wa­nia. 

Opol­graf S.A. to jed­na z naj­lep­szych i naj­bar­dziej do­ce­nia­nych dru­ka­rń dzie­ło­wych w Pol­sce. Fir­ma z Opo­la po­sia­da kom­plet­ną oraz bar­dzo no­wo­cze­sną li­nię do opra­wy twar­dej, ma­szy­na Glu­ema­tic Du­al sta­no­wi uzu­pe­łnie­nie par­ku ma­szy­no­we­go fir­my.

Ma­szy­na Glu­ema­tic Du­al wy­ko­nu­je kle­je­nie ze­wnętrz­ne wy­klej­ki do skład­ki lub po od­po­wied­nim prze­sta­wie­niu, in­ser­to­wa­nie skład­ki w in­ną skład­kę. Cie­ka­wym roz­wi­ąza­niem jest za­sto­so­wa­nie kle­jow­ni­ka dy­s­zo­we­go tzw. Jet Glu­er, dzi­ęki które­mu apli­ka­cja kle­ju jest do­kład­nie ka­li­bro­wa­na, na­to­miast czysz­cze­nie znacz­nie szyb­sze. Ma­szy­na pod kątem wy­daj­no­ści i ja­ko­ści nie od­bie­ga od swych kon­ku­ren­tów, istot­ną za­le­tą jest do­dat­ko­wo jej ce­na. Na uwa­gę za­słu­gu­je rów­nież pro­sto­ta ob­słu­gi oraz dzia­ła­nie opar­te głów­nie o me­cha­ni­kę bez skom­pli­ko­wa­nych roz­wi­ązań elek­tro­nicz­nych.

 

Regeneracja wałków do czterech falcerek dla Norweskiej firmy Grafix Ferdiggjøring AS.

31/05/2017

W ciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy przyjemność współpracować z norweską firmą Grafix Ferdiggjøring AS w zakresie regeneracji wałków falcerek. Podczas regeneracji zastosowano poliuretan o różnej twardości, według potrzeby naszego norweskiego Klienta. 

Rozładunek i wprowadzenie na halę ma­szy­ny do cięcia laserowego w fir­mie INWEST-PRODUKT.

06/01/2017

Ze względu na nasze doświadczenie podjęliśmy się rozładunku i wprowadzenia na halę maszyny do cięcia laserowego w firmie INWEST-PRODUKT. Firma GRAFS odpowiedzialna była za rozładunek, ustawienie na systemach transportujących a następnie wprowadzenie na halę i zestawienie w miejscu docelowym maszyny. Była to szczególna operacja ze względu na wysoką wartość maszyny oraz dość nietypowy charakter jej konstrukcji. Dodatkowym utrudnieniem było precyzyjne ustawienie ważącej ponad 9 ton maszyny na wystających z posadzki mocowaniach. Wszystko jednak przebiegło pomyślnie i jak zwykle zadanie zostało wykonane prawidłowo.

Please reload

bottom of page