top of page

Instalacja maszyny GLUEMATIC DUAL w firmie OPOLGRAF S.A.

Zaktualizowano: 18 wrz 2018

W fir­mie Opol­graf S.A. z Opo­la, mia­ła miej­sce in­sta­la­cja ma­szyny Glu­ema­tic Du­al do przy­kle­ja­nia wy­klej­ki z mo­żli­wo­ścią in­ser­to­wa­nia. 

Opol­graf S.A. to jed­na z naj­lep­szych i naj­bar­dziej do­ce­nia­nych dru­ka­rń dzie­ło­wych w Pol­sce. Fir­ma z Opo­la po­sia­da kom­plet­ną oraz bar­dzo no­wo­cze­sną li­nię do opra­wy twar­dej, ma­szy­na Glu­ema­tic Du­al sta­no­wi uzu­pe­łnie­nie par­ku ma­szy­no­we­go fir­my.

Ma­szy­na Glu­ema­tic Du­al wy­ko­nu­je kle­je­nie ze­wnętrz­ne wy­klej­ki do skład­ki lub po od­po­wied­nim prze­sta­wie­niu, in­ser­to­wa­nie skład­ki w in­ną skład­kę. Cie­ka­wym roz­wi­ąza­niem jest za­sto­so­wa­nie kle­jow­ni­ka dy­s­zo­we­go tzw. Jet Glu­er, dzi­ęki które­mu apli­ka­cja kle­ju jest do­kład­nie ka­li­bro­wa­na, na­to­miast czysz­cze­nie znacz­nie szyb­sze. Ma­szy­na pod kątem wy­daj­no­ści i ja­ko­ści nie od­bie­ga od swych kon­ku­ren­tów, istot­ną za­le­tą jest do­dat­ko­wo jej ce­na. Na uwa­gę za­słu­gu­je rów­nież pro­sto­ta ob­słu­gi oraz dzia­ła­nie opar­te głów­nie o me­cha­ni­kę bez skom­pli­ko­wa­nych roz­wi­ązań elek­tro­nicz­nych.


bottom of page